Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây thuộc tỉnh Nghệ An?

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây thuộc tỉnh Nghệ An?
A. Bỉm Sơn.
B. Vinh
C. Huế.
D. Đà Nẵng.

Gợi ý câu trả lời

B Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam.

Author: Cô Minh Anh