Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?
A. Hà Nội
B. Hải Phòng
C. Vĩnh Phúc
D. Đà Nẵng.

Gợi ý câu trả lời

A Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam.

Author: Cô Minh Anh