Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp Trung Quốc?

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp Trung Quốc?
A. Điện Biên.
B. Yên Bái.
C. Sơn La.
D. Tuyên Quang.

Gợi ý câu trả lời

A Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam.

Author: Cô Minh Anh