Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 23, cho biết quốc lộ nào sau đây không nối quốc lộ 14 với quốc lộ 1.

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 23, cho biết quốc lộ nào sau đây không nối quốc lộ 14 với quốc lộ 1.
A. Quốc lộ 24.
B. Quốc lộ 19.
C. Quốc lộ 27.
D. Quốc lộ 9.

Gợi ý câu trả lời

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, quốc lộ 9 không nối quốc lộ 14 với quốc lộ
Đáp án: D

Author: Cô Minh Anh