Câu hỏi: Cảng biển lớn nhất thế giới trước đây gắn liền với việc ra đời của ngành bảo hiểm là

Câu hỏi: Cảng biển lớn nhất thế giới trước đây gắn liền với việc ra đời của ngành bảo hiểm là
A. NewYork.
B. Rotterdam.
C. London.
D. Kôbê.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/138, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh