Câu hỏi: Cây công nghiệp có đặc điểm sinh thái khác cây lương thực là

Câu hỏi: Cây công nghiệp có đặc điểm sinh thái khác cây lương thực là
A. Biên độ sinh thai rộng, không có nhiều đòi hỏi đặc biệt về điều kiện khí hậu và chăm sóc.
B. Biên độ sinh thai hẹp, cần những đòi hỏi dặc biệt về nhiệt, ẩm , … chế độ chăm sóc.
C. Trồng được ở bất cứ đâu có dân cư và đất trồng.
D. Phần lớn là cây ưa khí hậu lạnh, khô, không đòi hỏi đất giâu dinh dưỡng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Mục II, SGK/109 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh