Câu hỏi: Cây hồ tiêu được trồng nhiều nhất ở quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á?

Câu hỏi: Cây hồ tiêu được trồng nhiều nhất ở quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á?
A. In-đô-ne-xi-a.
B. Ma-lai-xi-a.
C. Thái Lan.
D. Việt Nam.

Gợi ý câu trả lời

Gợi ý: Liên hệ kiến thức sự phân bố các cây công nghiệp ở Đông Nam Á.
Giải thích: Cà phê và hồ tiêu được trồng nhiều nhất ở Việt Nam, sau đó là In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Thái Lan.
Chọn: D.

Author: Cô Minh Anh