Câu hỏi: Cây trồng chiếm vị trí quan trọng nhất vầ diện tích và sản lượng ở Trung Quốc là

Câu hỏi: Cây trồng chiếm vị trí quan trọng nhất vầ diện tích và sản lượng ở Trung Quốc là
A. Cây công nghiệp. B. Cây lương thực.
C. Cây ăn quả. D. Cây thực phẩm.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục II, SGK/95 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh