Câu hỏi: Cây trồng chính của Nhật Bản là?

Câu hỏi: Cây trồng chính của Nhật Bản là?
A. Lúa mì.
B. Chè.
C. Lúa gạo.
D. Thuốc lá.

Gợi ý câu trả lời

Cây trồng chính của nông nghiệp Nhật Bản là lúa gạo (chiếm 50% diện tích trồng trọt)
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh