Câu hỏi: Cây trồng nào dưới đây chiếm vị trí quan trọng nhất vầ diện tích và sản lượng ở Trung Quốc?

Câu hỏi: Cây trồng nào dưới đây chiếm vị trí quan trọng nhất vầ diện tích và sản lượng ở Trung Quốc?
A. Cây công nghiệp.
B. Cây lương thực.
C. Cây ăn quả.
D. Cây thực phẩm.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Do có dân số đông để đảm bảo nhu cầu lương thực nên cây lương thực chiếm vị trí quan trọng nhất vầ diện tích và sản lượng ở Trung Quốc.

Author: Cô Minh Anh