Câu hỏi: Chăn nuôi ở Nhật Bản phát triển theo hình thức?

Câu hỏi: Chăn nuôi ở Nhật Bản phát triển theo hình thức?
A. Tự nhiên
B. Bán tự nhiên
C. Chuồng trại
D. Trang trại

Gợi ý câu trả lời

Chăn nuôi tương đối phát triển theo phương pháp tiên tiến trong các trang trại.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh