Câu hỏi: Chất lượng của đất ảnh hưởng tới

Câu hỏi: Chất lượng của đất ảnh hưởng tới
A. Năng suất cây trồng.
B. Sự phân bố cây trồng.
C. Quy mô sản xuất nông nghiệp.
D. Cơ cấu nông nghiệp.

Gợi ý câu trả lời

Chất lượng của đất là độ phì của đất → có ảnh hưởng tới năng suất cây trồng.
Chất lượng đất cao → độ phì đất cao → cây trồng cho năng suất lớn và ngược lại đất thoái hóa, độ phì thấp → cho năng suất cây trồng thấp.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh