Câu hỏi: Chất lượng của sản phẩm dịch vụ giao thông vận tải được đo bằng

Câu hỏi: Chất lượng của sản phẩm dịch vụ giao thông vận tải được đo bằng
A. Khối lượng luân chuyển.
B. Sự an toàn cho hành khách và hàng hóa.
C. Sự kết hợp của các loại hình giao thông vận tải.
D. Khối lượng vận chuyển.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Mục I, SGK/138 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh