Câu hỏi: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là

Câu hỏi: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là
A. K$_{2}$O.
B. CuO.
C. P$_{2}$O$_{5}$.
D. CaO.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
P$_{2}$O$_{5}$ là oxit axit nên tác dụng với nước được dung dịch axit.
PTHH:
P$_{2}$O$_{5}$ + 3H$_{2}$O → 2H$_{3}$PO$_{4}$

Author: Cô Minh Anh