Câu hỏi: Chỉ số dự báo nhạy cảm nhất, phản ánh trình độ nuôi dưỡng và sức khoẻ của trẻ em là

Câu hỏi: Chỉ số dự báo nhạy cảm nhất, phản ánh trình độ nuôi dưỡng và sức khoẻ của trẻ em là
A. Tỉ suất sinh thô.
B. Tỉ suất tử vong trẻ em.
C. Tỉ suất tử thô.
D. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Chỉ số dự báo nhạy cảm nhất, phản ánh trình độ nuôi dưỡng và sức khoẻ của trẻ em là tỉ suất tử vong ở trẻ em.

Author: Cô Minh Anh