Câu hỏi: Chiếm tỉ trọng cao nhất trong giá trị hàng xuất khẩu công nghiệp của Hoa Kì là sản phẩm của ngành?

Câu hỏi: Chiếm tỉ trọng cao nhất trong giá trị hàng xuất khẩu công nghiệp của Hoa Kì là sản phẩm của ngành?
A. Công nghiệp khai khoáng.
B. Công nghiệp dệt – may.
C. Công nghiệp chế biến.
D. Công nghiệp điện lực.

Gợi ý câu trả lời

Công nghiệp chế biến chiếm 84% giá trị hàng xuất khẩu của Hoa Kì.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh