Câu hỏi: Chiến lược kinh tế mới của LB Nga từ năm 2000 không phải là

Câu hỏi: Chiến lược kinh tế mới của LB Nga từ năm 2000 không phải là
A. đưa nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng.
B. tiếp tục xây dựng nền kinh tế thị trường.
C. tiếp tục xây dựng nền kinh tế tập trung bao cấp.
D. mở rộng ngoại giao, coi trọng châu Á.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/67, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh