Câu hỏi: Chính sách “duy trì cơ cấu kinh tế hai tầng” của Nhật Bản nghĩa là

Câu hỏi: Chính sách “duy trì cơ cấu kinh tế hai tầng” của Nhật Bản nghĩa là
A. vừa phát triển các ngành then chốt, vừa phát triển các ngành phụ trợ.
B. vừa đầu tư hiện đại hóa công nghiệp, vừa duy trì phát triển nông nghiệp.
C. vừa phát triển các xí nghiệp lớn, vừa duy trì những cơ sở sản xuất nhỏ, thủ công.
D. vừa đầu tư phát triển kinh tế, vừa chú ý các vấn đề xã hội liên quan.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/83, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh