Câu hỏi: Cho 1 mol Ba(OH)$_{2}$ phản ứng với 1 mol CO$_{2}$. Muối tạo thành là

Câu hỏi: Cho 1 mol Ba(OH)$_{2}$ phản ứng với 1 mol CO$_{2}$. Muối tạo thành là
A. BaCO$_{3}$.
B. Ba(HCO$_{3}$)$_{2}$.
C. BaCO$_{3}$ và Ba(HCO$_{3}$)$_{2}$.
D. BaCO$_{3}$ và Ba(OH)$_{2 dư}$.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A

Author: Cô Minh Anh