Câu hỏi: Cho 17g oxit M$_{2}$O$_{3}$ tác dụng hết với dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ thu được 57g muối sunfat. Nguyên tử khối của M là:

Câu hỏi: Cho 17g oxit M$_{2}$O$_{3}$ tác dụng hết với dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ thu được 57g muối sunfat. Nguyên tử khối của M là:
A. 56
B. 52
C. 55
D. 27

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh