Câu hỏi: Cho 2,24 lít CO$_{2}$ (đktc) tác dụng với dung dịch Ca(OH)$_{2}$ dư. Khối lượng chất kết tủa thu được là:

Câu hỏi: Cho 2,24 lít CO$_{2}$ (đktc) tác dụng với dung dịch Ca(OH)$_{2}$ dư. Khối lượng chất kết tủa thu được là:
A. 10,0 g
B. 19,7 g
C. 5,0 g
D. 20 g

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Số mol CO$_{2}$ = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol
Khối lượng kết tủa là: m = 0,1.100 = 10 gam.

Author: Cô Minh Anh