Câu hỏi: Cho 4,8 gam kim loại M có hóa trị II vào dung dịch HCl dư , thấy thoát ra 4,48 lít khí hiđro (ở đktc). Vậy kim loại M là :

Câu hỏi: Cho 4,8 gam kim loại M có hóa trị II vào dung dịch HCl dư , thấy thoát ra 4,48 lít khí hiđro (ở đktc). Vậy kim loại M là :
A. Ca
B. Mg
C. Fe
D. Ba

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
n$_{khí}$ = 4,48 : 22,4 = 0,2 mol
Vậy kim loại cần tìm là Mg.

Author: Cô Minh Anh