Câu hỏi: Cho 5,4 (g) bột nhôm vào 60 (ml) dung dịch AgNO$_{3}$ 1M. Lắc kĩ để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng thu được m (g) chất rắn. Tính m?

Câu hỏi: Cho 5,4 (g) bột nhôm vào 60 (ml) dung dịch AgNO$_{3}$ 1M. Lắc kĩ để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng thu được m (g) chất rắn. Tính m?
A. 11,34g
B. 13,14g
C. 11,43g
D. 14,31g

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh