Câu hỏi: Cho 7,2 gam một loại oxit sắt tác dụng hoàn toàn với khí hiđro cho 5,6 gam sắt. Công thức oxit sắt là:

Câu hỏi: Cho 7,2 gam một loại oxit sắt tác dụng hoàn toàn với khí hiđro cho 5,6 gam sắt. Công thức oxit sắt là:
A. FeO.
B. Fe$_{2}$O$_{3}$.
C. Fe$_{3}$O$_{4}$.
D. FeO$_{2}$.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Đặt oxit sắt là FexOy
Có x : y = n$_{Fe (oxit)}$ : n$_{O (oxit)}$ = 0,1 : 0,1 = 1 : 1.
Vậy oxit là FeO.

Author: Cô Minh Anh