Câu hỏi: Cho 8,3 g hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ loãng dư. Sau PƯ thu được 5,6 lít khí đo ở đktc . Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

Câu hỏi: Cho 8,3 g hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ loãng dư. Sau PƯ thu được 5,6 lít khí đo ở đktc . Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.
A. 32% và 68%
B. 40% và 60%
C. 32,5% và 67,5%
D. 30% và 70%

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh