Câu hỏi: Cho 9,6 gam kim loại Magie vào 120 gam dung dịch HCl (vừa đủ). Nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng là:

Câu hỏi: Cho 9,6 gam kim loại Magie vào 120 gam dung dịch HCl (vừa đủ). Nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng là:
A. 29,32%
B. 29,5%
C. 22,53%
D. 22,67%

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
n$_{Mg}$ = 9,6 : 24 = 0,4 mol
Dung dịch sau phản ứng chứa MgCl$_{2}$: 0,4 mol

Author: Cô Minh Anh