Câu hỏi: Cho Al từ từ đến dư vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO$_{3}$)$_{2}$; AgNO$_{3}$; Fe(NO$_{3}$)3 thứ tự các ion bị khử là:

Câu hỏi: Cho Al từ từ đến dư vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO$_{3}$)$_{2}$; AgNO$_{3}$; Fe(NO$_{3}$)3 thứ tự các ion bị khử là:
A. Ag$^{+}$, Cu$^{2+}$, Fe$^{3+}$
B. Ag$^{+}$, Fe$^{3+}$, Cu$^{2+}$, Fe$^{2+}$
C. Fe$^{3+}$ ,Cu$^{2+}$, Ag$^{+}$.
D. Ag$^{+}$, Cu$^{2+}$, Fe$^{2+}$ ,Fe$^{3+}$

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh