Câu hỏi: Cho bảng số liệu sau: CƠ CẤU XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA HOA KÌ GIAI ĐOẠN 1995 – 2004 (Đơn vị %)

Câu hỏi: Cho bảng số liệu sau:
CƠ CẤU XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA HOA KÌ GIAI ĐOẠN 1995 – 2004 (Đơn vị %)
Biểu đồ nào dưới đây thích hợp nhất để thể hiện quy mô và cơ cấu xuất, nhập khẩu của Hoa Kì năm 1995 và năm 2004?
A. Miền.
B. Tròn.
C. Đường.
D. Cột chồng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Dựa vào dấu hiệu nhận biết biểu đồ tròn => Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện quy mô và cơ cấu xuất nhập khẩu của Hoa Kì trong năm 1995 và 2004 là biểu đồ tròn.

Author: Cô Minh Anh