Câu hỏi: Cho bảng số liệu sau: Cơ cấu xuất, nhập khẩu của Hoa Kì giai đoạn 1995 – 2004 ([I]Đơn vị %[/I])

Câu hỏi: Cho bảng số liệu sau:
Cơ cấu xuất, nhập khẩu của Hoa Kì giai đoạn 1995 – 2004 ([I]Đơn vị %[/I])
Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện quy mô và cơ cấu xuất, nhập khẩu của Hoa Kì năm 1995 và năm 2004 là?
A. Miền.
B. Tròn.
C. Đường.
D. Cột chồng.

Gợi ý câu trả lời

– Đề bài yêu cầu: thể hiện quy mô và cơ cấu, trong 2 năm: 1995 và 2004
⇒ Sử dụng kĩ năng nhận dạng biểu đồ: biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện quy mô và cơ cấu xuất nhập khẩu của Hoa Kì trong năm 1995 và 2004 là: biểu đồ tròn.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh