Câu hỏi: Cho bản đồ sau: Dựa vào hình 2, cho biết động đất và núi lửa xảy ra nhiều nhất ở

Câu hỏi: Cho bản đồ sau:
Dựa vào hình 2, cho biết động đất và núi lửa xảy ra nhiều nhất ở
A. nơi tiếp xúc của mảng Thái Bình Dương với các mảng xung quanh.
B. nơi tiếp xúc của mảng Âu – Á với các mảng xung quanh.
C. nơi tiếp xúc của mảng Phi với các mảng xung quanh.
D. nơi tiếp xúc của mảng Ấn Độ – Ô-xtrây-li-a với các mảng xung quanh.

Gợi ý câu trả lời

Quan sát bản đồ trên (kết hợp bảng chú giải) có thể thấy:
– Tại nơi tiếp xúc giữa mảng Thái Bình Dương với mảng Bắc Mĩ (bờ tây lục địa Bắc Mĩ) xuất hiện vành đai động đất và núi lửa.
– Tại nơi tiếp xúc giữa mảng Thái Bình Dương với mảng Á – Âu (bờ đông lục địa Á – Âu) và mảng Philippin, mảng Ấn Độ – Ôxtrâylia cũng xuất hiện vành đai động đất và núi lửa.
⇒ Như vậy động đất và núi lửa xảy ra nhiều nhất ở nơi tiếp xúc của mảng Thái Bình Dương với các mảng xung quanh.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh