Câu hỏi: Cho bảng số liệu: Dân số của Liên Bang Nga qua các năm Nhận xét nào sau đây không đúng?

Câu hỏi: Cho bảng số liệu:
Dân số của Liên Bang Nga qua các năm
Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Dân số Liên Bang Nga có xu hướng giảm đều và liên tục qua các năm.
B. Dân số Liên Bang Nga nhìn chung có xu hướng giảm nhưng còn biến động nhẹ.
C. Giai đoạn 2010 – 2015 dân số Liên Bang Nga tăng lên 1, 1 triệu người.
D. Từ năm 1991 – 2010, dân số Liên Bang Nga giảm 5,1 triệu người.

Gợi ý câu trả lời

– Nhìn chung cả giai đoạn 1991 – 2015 dân số Liên Bang Nga có xu hướng giảm nhưng còn biến động nhẹ (giai đoạn 1991 – 2010 giảm, sau đó tăng nhẹ ở giai đoạn 2010 – 2015: từ 143,2 triệu người lên 144,3 triệu người) ⇒ Nhận xét B đúng, nhận xét A không đúng.
+ Giai đoạn 1991 – 2015: dân số giảm liên tục, từ 148,3 triệu người xuống 143,2 triệu người (giảm 5,1 triệu người) ⇒ Nhận xét D đúng
+ Giai đoạn 2010 – 2015: dân số tăng lên từ 143,2 triệu người lên 144,3 triệu người (tăng 1,1 triệu người) ⇒ Nhận xét C đúng.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh