Câu hỏi: Cho bảng số liệu sau:

Câu hỏi: Cho bảng số liệu sau:
Bình quân lương thực theo đầu người của thế giới, Việt Nam và Trung Quốc năm 2014 lần lượt là:
A. 553,5; 378,8; 460,6 kg/người.
B. 369,4; 553,5; 408,6 kg/người.
C. 408,6; 553,4; 408,6 kg/người.
D. 227,0; 554,3; 406,8 kg/người.

Gợi ý câu trả lời

– Công thức: Bình quân lương thực = Sản lượng lương thực / dân số (kg/người).
– Áp dụng công thức: Bình quân lương thực của thế giới = 2817,3 / 7625,8 x 1000 = 369,4 kg/người. Tương tự, lần lượt của Việt Nam và Trung Quốc là 553,5 kg/người và 408,6 kg/người.
Như vậy, bình quân lương thực theo đầu người của thế giới, Việt Nam và Trung Quốc năm 2014 lần lượt là 369,4; 553,5; 408,6 kg/người.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh