Câu hỏi: Cho bảng số liệu sau: Trong các giai đoạn trên, giai đoạn nào tăng nhiều nhất?

Câu hỏi: Cho bảng số liệu sau:
Trong các giai đoạn trên, giai đoạn nào tăng nhiều nhất?
A. 1950 – 1960.
B. 1990 – 2003.
C. 1970 – 1980.
D. 1960 – 1970.

Gợi ý câu trả lời

– Công thức: Sự tăng thêm = giá trị năm sau – giá trị năm trước (triệu tấn).
– Nhìn chung, Từ 1950 – 2003 Sản lượng khai thác dầu mỏ liên tục tăng.
+ Giai đoạn 1950 – 1960 tăng 529 triệu tấn.
+ Giai đoạn 1960 – 1970 tăng 1284 triệu tấn.
+ Giai đoạn 1970 – 1980 tăng 730 triệu tấn.
+ Giai đoạn 1980 – 1990 tăng 265 triệu tấn.
+ Giai đoạn 1990 – 2003 tăng 573 triệu tấn.
⇒ Như vậy, giai đoạn 1960 – 1970 tăng nhiều nhất, tiếp đến là giai đoạn 1970 – 1980,…
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh