Câu hỏi: Cho bảng số liệu: Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới trong 2 năm?

Câu hỏi: Cho bảng số liệu:
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới trong 2 năm?
A. Tròn
B. Miền
C. Đường
D. Cột

Gợi ý câu trả lời

Đề bài yêu cầu:
– Thể hiện cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới.
– Trong 2 năm.
⇒ Dựa vào dấu hiệu nhận dạng biểu đồ tròn ⇒ Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới trong 2 năm là biểu đồ tròn.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh