Câu hỏi: Cho bảng số liệu: Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của các nước phát triển và đang phát triển năm2005 ([I]Đơn vị: %[/I])

Câu hỏi: Cho bảng số liệu:
Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của các nước phát triển và đang phát triển năm2005 ([I]Đơn vị: %[/I])
Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của các nước phát triển và đang phát triển năm 2005 là gì?
A. Biều đồ đường.
B. Biểu đồ miền.
C. Biểu đồ tròn.
D. Biểu đồ cột.

Gợi ý câu trả lời

– Đề bài yêu cầu: vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu dân số, của 2 đối tượng là: các nước phát triển và đang phát triển.
– Dựa vào dấu hiệu nhận biết biểu đồ tròn ⇒ Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của các nước phát triển và đang phát triển năm 2005 là biểu đồ tròn. (2 hình tròn bằng nhau)
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh