Câu hỏi: Cho bảng số liệu Để thể hiện số lượng đàn bò và đàn lợn trên thế giới qua các năm, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

Câu hỏi: Cho bảng số liệu
Để thể hiện số lượng đàn bò và đàn lợn trên thế giới qua các năm, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Tròn
B. Đường
C. Cột ghép
D. Miền

Gợi ý câu trả lời

Bảng số liệu cho biết sản lượng của hai đối tượng là trâu và bò (đơn vị triệu con → thể hiện giá trị tuyệt đối)
Dựa vào dấu hiệu nhận biết biểu đồ cột ghép ⇒ Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện số lượng đàn bò và đàn lợn trên thế giới qua các năm là biểu đồ cột ghép.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh