Câu hỏi: Cho bảng số liệu Để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng lương thực của thế giới giai đoạn trên, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

Câu hỏi: Cho bảng số liệu
Để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng lương thực của thế giới giai đoạn trên, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Cột.
B. Đường.
C. Kết hợp.
D. Miền.

Gợi ý câu trả lời

Đề bài yêu cầu thể hiện tốc độ tăng trường, trong 7 năm. ⇒ dựa vào dấu hiệu nhận dạng biểu đồ, biểu thích hợp nhất thê tốc độ tăng trưởng sản lượng lương thực giai đoạn 1950 – 2014 là biểu đồ đường.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh