Câu hỏi: Cho bảng số liệu Diện tích cao su của các nước Đông Nam Á và thế giới (Đơn vị: triệu tấn) Nhận xét nào sau đây không đúng về tỉ trọng diện tích cao su của Đông Nam Á so với thế giới giai đoạn 1985 – 2015?

Câu hỏi: Cho bảng số liệu
Diện tích cao su của các nước Đông Nam Á và thế giới (Đơn vị: triệu tấn)
Nhận xét nào sau đây không đúng về tỉ trọng diện tích cao su của Đông Nam Á so với thế giới giai đoạn 1985 – 2015?
A. Tỉ trọng ngày càng tăng.
B. Tỉ trọng có sự thay đổi
C. Tỉ trọng ngày càng giảm.
D. Tỉ trọng luôn chiếm hơn 70%.

Gợi ý câu trả lời

64 A Nhận xét không đúng về tỉ trọng diện tích cao su của Đông Nam Á so với thế giới giai đoạn 1985 – 2015:Tỉ trọng ngày càng tăng.

Author: Cô Minh Anh