Câu hỏi: Cho bảng số liệu: Diện tích và dân số một số quốc gia Đông Nam Á năm 2015 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với mật độ dân số của một số quốc gia Đông Nam Á năm 2015?

Câu hỏi: Cho bảng số liệu:
Diện tích và dân số một số quốc gia Đông Nam Á năm 2015
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với mật độ dân số của một số quốc gia Đông Nam Á năm 2015?
A. Xin-ga-po cao nhất, Bru-nây thấp nhất.
B. Xin-ga-po cao gấp 29,1 lần Việt Nam.
C. Việt Nam cao gấp 3,2 lần Cam-pu-chia.
D. Nước cao nhất gấp 66,1 lần nước thấp nhất.

Gợi ý câu trả lời

64 C nhận xét nào sau đây đúng với mật độ dân số của một số quốc gia Đông Nam Á năm 2015 Việt Nam cao gấp 3,2 lần Cam-pu-chia

Author: Cô Minh Anh