Câu hỏi: Cho bảng số liệu (Đơn vị: %)

Câu hỏi: Cho bảng số liệu
(Đơn vị: %)
Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện dân số các châu lục trên thế giới năm 2005 và năm 2014 là
A. Biểu đồ cột.
B. Biểu dồ đường.
C. Biểu đồ kết hợp (cột và đường).
D. Biểu đồ tròn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài, ta thấy biểu đồ cột (cụ thể là cột nhóm) là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện dân số các châu lục trên thế giới năm 2005 và năm 2014.

Author: Cô Minh Anh