Câu hỏi: Cho bảng số liệu: GDP bình quân đầu người của một số nước trên thế giới năm 2013 ([I]Đơn vị: USD[/I]) Nhận xét nào sau đây là đúng?

Câu hỏi: Cho bảng số liệu:
GDP bình quân đầu người của một số nước trên thế giới năm 2013 ([I]Đơn vị: USD[/I])
Nhận xét nào sau đây là đúng?
A. Các nước phát triển có GDP/người đều trên 60 nghìn USD.
B. GDP/người chênh lệch lớn giữa các nước phát triển và đang phát triển.
C. Các nước đang phát triển không có sự chênh lệch nhiều về GDP/người.
D. Không có sự chênh lệch nhiều về GDP/người giữa các nhóm nước.

Gợi ý câu trả lời

Nhận xét:
– Các nước phát triển có GDP/người đều dưới 60 nghìn người (Hoa Kì: 52042 USD, Niu Di-lân: 41821 USD, Anh: 41781 USD) ⇒ nhận xét A sai.
– GDP/người có sự chênh lệch lớn giữa hai nhóm nước:
+ GDP/người của Thụy Điển gấp Ê-ti-ô-pi-a: 60318 / 505 = 119,4 (lần)
+ GDP/ người của Anh gấp Ấn Độ: 41781 / 1498 = 27,9 (lần)
⇒ Nhận xét B đúng
Nhận xét D sai.
– Giữa các nước đang phát triển cũng có sự chênh lệch lớn về GDP/người: GDP/người của nước cao nhất (Cô-lôm-bi-a) gấp GDP/người của nước thấp nhất (Ê-ti-ô-pi-a) là 15,5 lần.
⇒ Nhận xét C sai.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh