Câu hỏi: Cho bảng số liệu: GDP CỦA LIÊN BANG NGA QUA CÁC NĂM (Đơn vị: tỉ USD) (Nguồn niên giám thống kê Việt Nam 2014, NXB Thống kê,2015) Nhận xét nào sau đây là chính xác về GDP của LB Nga?

Câu hỏi: Cho bảng số liệu:
GDP CỦA LIÊN BANG NGA QUA CÁC NĂM (Đơn vị: tỉ USD)
(Nguồn niên giám thống kê Việt Nam 2014, NXB Thống kê,2015)
Nhận xét nào sau đây là chính xác về GDP của LB Nga?
A. tăng không đều.
B. giảm đến năm 2000 sau đó tăng liên tục.
C. tăng liên tục.
D. giảm liên tục.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Qua bảng số liệu, rút ra những nhận xét sau:
– GDP của Liên Bang Nga tăng (1385,1 tỉ USD) nhưng không ổn định.
– Giai đoạn 1991 – 2000 GDP của Liên Bang Nga giảm liên tục và giảm 215,8 tỉ USD.
– Giai đoạn 2000 – 2014 GDP của Liên Bang Nga tăng liên tục và tăng 1600,9 tỉ USD.
Như vậy, các ý A, C và D không đúng; Ý B là đúng nhất.

Author: Cô Minh Anh