Câu hỏi: Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2018 (Đơn vị: Tỷ đô la Mỹ – USD) (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) Căn cứ bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của một số quốc gia năm 2018?

Câu hỏi: Cho bảng số liệu:
GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2018
(Đơn vị: Tỷ đô la Mỹ – USD)
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Căn cứ bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của một số quốc gia năm 2018?
A. Campuchia thấp hơn Lào.
B. Lào thấp hơn Mi-an-ma.
C. Mianama cao hơn Campuchia.
D. Lào cao hơn Bru-nây.

Gợi ý câu trả lời

61 B Căn cứ vào bảng số liệu, ta thấy giá trị xuất khẩu và hàng hóa của Lào thấp hơn
Mi-an-ma (Lào là 5,3 tỉ đô la Mỹ, Mi-an-ma là 16,7 tỉ đô la Mỹ).

Author: Cô Minh Anh