Câu hỏi: Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á, NĂM 2019 (Đơn vị: Triệu đô la Mỹ) (Nguồn: theo Niên giám thống kê Việt Nam 2019) Theo bảng số liệu, cho biết quốc gia nào có cán cân xuất siêu năm 2019?

Câu hỏi: Cho bảng số liệu:
GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á, NĂM 2019
(Đơn vị: Triệu đô la Mỹ)
(Nguồn: theo Niên giám thống kê Việt Nam 2019)
Theo bảng số liệu, cho biết quốc gia nào có cán cân xuất siêu năm 2019?
A. Ma-lai-xi-a.
B. Phi-li-pin.
C. Xin-ga-po.
D. Thái Lan.

Gợi ý câu trả lời

61 B Theo bảng số liệu, Philipin có cán cân xuất siêu năm 2019.
LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 – 2018
(Đơn vị: Nghìn người)
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo thành phần kinh tế của nước ta giai đoạn 2005 – 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Đường.
B. Miền.
C. Tròn.
D. Cột.

Gợi ý câu trả lời

80 B Theo bảng số liệu, để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo thành phần kinh tế của nước ta giai đoạn 2005 – 2018, dạng biểu đồ miền là thích hợp nhất.

Author: Cô Minh Anh