Câu hỏi: Cho bảng số liệu Hoa Kì, Trung Quốc và Anh có doanh thu du lịch trên lượt khách lần lượt là:

Câu hỏi: Cho bảng số liệu
Hoa Kì, Trung Quốc và Anh có doanh thu du lịch trên lượt khách lần lượt là:
A. 2744; 1203,4; 1943,6 USD / lượt khách.
B. 2820; 1024,3; 1923,4 USD/ lượt khách.
C. 2900; 1043,2; 1962,4 USD / lượt khách.
D. 2944; 1023,4; 1926,4 USD / lượt khách.

Gợi ý câu trả lời

– Doanh thu du lịch bình quân đầu người = Doanh thu / dân số (USD/lượt khách hoặc người).
– Áp dụng công thức: Doanh thu du lịch bình quân của Hoa Kì = 220800 / 75 = 2944 USD/lượt khách. Tương tự, doanh thu du lịch bình quân của Trung Quốc và Anh lần lượt là: 1023,4 USD/lượt khách và 1926,4 USD/lượt khách.
– Như vậy, Hoa Kì, Trung Quốc và Anh có doanh thu du lịch trên lượt khách lần lượt là 2944; 1023,4; 1926,4 USD / lượt khách.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh