Câu hỏi: Cho bảng số liệu: LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2016 (Đơn vị: Nghìn người) (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh về tỉ lệ lao động có việc làm của một số quốc gia, năm 2016?

Câu hỏi: Cho bảng số liệu:
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2016
(Đơn vị: Nghìn người)
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh về tỉ lệ lao động có việc làm của một số quốc gia, năm 2016?
A. Phi- lip- pin cao hơn Xin- ga –po.
B. Ma-lai-xi-a thấp hơn Phi –lip- pin.
C. Xin- ga- po cao hơn Thái Lan.
D. Thái Lan cao hơn Ma-lai-xi-a.

Gợi ý câu trả lời

TỈ LỆ LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2016
(Đơn vị: %)
Đáp án D.

Author: Cô Minh Anh