Câu hỏi: Cho bảng số liệu: MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ DÂN SỐ HOA KÌ, NĂM 1950 VÀ NĂM 2004 Nhận xét nào sau đây đúng nhất?

Câu hỏi: Cho bảng số liệu:
MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ DÂN SỐ HOA KÌ, NĂM 1950 VÀ NĂM 2004
Nhận xét nào sau đây đúng nhất?
A. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Hoa Kì có nhiều biến động.
B. Tuổi thọ trung bình của dân số Hoa Kì có xu hướng giảm.
C. Dân số Hoa Kì đang có xu hướng già hóa.
D. Số người trong độ tuổi lao động của Hoa Kì tăng nhanh.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Qua bảng số liệu, rút ra nhận xét sau:
– Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên Hoa Kì giảm mạnh (1,5% xuống 0,6%).
– Tuổi thọ trung bình của dân số Hoa Kì tăng (70,8 tuổi lên 78 tuổi).
– Cơ cấu dân số theo đô tuổi thay đổi theo hướng: giảm tỉ trọng dân số dưới 15 tuổi (27% xuống 20%); tăng tỉ trọng dân số nhóm trên 65 tuổi (8% lên 12%).

Author: Cô Minh Anh