Câu hỏi: Cho bảng số liệu: Một số chỉ tiêu về dân số Hoa Kì Nhận xét nào sau đây đúng nhất?

Câu hỏi: Cho bảng số liệu:
Một số chỉ tiêu về dân số Hoa Kì
Nhận xét nào sau đây đúng nhất?
A. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Hoa Kì có nhiều biến động.
B. Tuổi thọ trung bình của dân số Hoa Kì có xu hướng giảm.
C. Dân số Hoa Kì đang có xu hướng già hóa.
D. Số người trong độ tuổi lao động của Hoa Kì tăng nhanh.

Gợi ý câu trả lời

Nhận xét
– Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên Hoa Kì giảm mạnh (1,5% xuống 0,6%) -> nhận xét có nhiều biến động chưa cụ thể và chính xác -> loại A
– Tuổi thọ trung bình của dân số Hoa Kì tăng (70,8 tuổi lên 78 tuổi) -> nhận xét tuổi thọ trung bình giảm là sai -> loại B
– Bảng số liệu không thể hiện số người trong độ tuổi lao động -> loại D
– Cơ cấu dân số theo độ tuổi thay đổi theo hướng: giảm tỉ trọng dân số dưới 15 tuổi (27% xuống 20%); tăng tỉ trọng dân số nhóm trên 65 tuổi (8% lên 12%)
⇒ Dân số Hoa Kì có xu hướng già hóa.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh