Câu hỏi: Cho bảng số liệu: NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH THÁNG VÀ LƯỢNG MƯA CỦA CÀ MAU NĂM 2019 Để thể hiện nhiệt độ trung bình tháng và lượng mưa của Cà Mau năm 2019, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

Câu hỏi: Cho bảng số liệu:
NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH THÁNG VÀ LƯỢNG MƯA CỦA CÀ MAU NĂM 2019
Để thể hiện nhiệt độ trung bình tháng và lượng mưa của Cà Mau năm 2019, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Tròn.
B. Đường.
C. Kết hợp.
D. Cột.

Gợi ý câu trả lời

80 C Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện nhiệt độ và lượng mưa là biểu đồ kết hợp (xem Atlat trang 9. Khí hậu).

Author: Cô Minh Anh