Câu hỏi: Cho bảng số liệu: TỈ LỆ SINH, TỈ LỆ TỬ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2019 (Đơn vị: 0/00) (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Theo bảng số liệu, cho biết quốc gia nào có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp nhất?

Câu hỏi: Cho bảng số liệu:
TỈ LỆ SINH, TỈ LỆ TỬ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2019
(Đơn vị: 0/00)
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo bảng số liệu, cho biết quốc gia nào có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp nhất?
A. Bru-nây.
B. Mi-an-ma.
C. Cam-pu-chia.
D. Phi-lip-pin.

Gợi ý câu trả lời

Tỉ lệ gttn = tỉ lệ sinh – tỉ lệ tử /10
TỈ LỆ GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2019
(Đơn vị: 0/0)
Đáp án B.

Author: Cô Minh Anh